1/1
Dokumenty školy

Charakteristika školy

 

Základní údaje o škole

 

Název: Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves

Sídlo: Dlouhá Ves 107

IČO: 60610760

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní náplň: vzdělávání a výchova žáků 1. stupně,

                       všestranná péče o děti MŠ

 

Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT,

vyučuje se podle školního vzdělávacího programu  pro předškolní a základní vzdělávání.

Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby byly plněny nejen cíle poznávací, ale i hodnotové, vedené k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

 

 Úplnost a velikost školy

 

 Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obecním úřadem v Dlouhé Vsi k 1. 1. 2003

Součástí školy jsou:  Základní škola IZO 102552495 s kapacitou 90 žáků

                                  Mateřská škola IZO 107542439 s kapacitou 23 žáků

                                  Školní družina IZO  115300503 s kapacitou 30 žáků

                                  Školní jídelna IZO 102616311 s kapacitou 90 osob

Jedná se o málotřídní základní školu 1. stupně, kde jsou ročníky spojeny.

Součástí školy je od 1. 9. 2005 školská rada, která je šestičlenná.

 

 

 Dispozice a vybavení školy

 

Vyučování probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Třídy se nachází v prvním patře budovy, kde je i  počítačová učebna, tělocvična, kabinet

s pomůckami, sborovna, ředitelna.

V přízemí je MŠ a školní jídelna.

V suterénu školy se nachází školní družina, šatna žáků, dílna ŠD, kotelna, keramická dílna.

U školy je hrací koutek  pro děti MŠ.

Na plnění atletických disciplín je využíváno hřiště TJ Dlouhá Ves a lze využívat i víceúčelové hřiště.

 

 

 Základní cíl

 

•    Úkolem základního vzdělávání je vytvoření základů pro celoživotní vzdělávání a vytvoření

 soustavy poznatků pro praktickou činnost - pro život. Rozvíjet osobnost žáka směrem

k samostatnosti, vést k zodpovědnosti, k pěkným mezilidským vztahům a bojovat proti násilí a netoleranci. Vytvořit dostatečné podnětné a motivační prostředí, aby žáci sami chtěli podle svých možností dosahovat co nejlepších výsledků.

K dosažení cílů je potřeba vedle moderních forem a metod výuky vytvořit a nabídnout podmínky i pro další mimoškolní aktivity.

 

 

Oblast vzdělávání

 

 Škola by neměla být pro žáky pouze vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá uskutečnit spousta zajímavých věcí. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních a mravních vlastností žáků. Musí rozvíjet osobnost každého žáka a poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatnitelnost v každodenním životě.

 

•    poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání

•    rozvíjet osobnost každého žáka (zážitkové vyučování)

•    uplatňování individuálního přístupu a diferenciace učiva

•    péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

•    rozvíjet zájmovou činnost dle poptávky dětí a rodičů

•    nabízet rozsáhlou škálu akcí navazujících na výuku (divadla, besedy)

•    motivovat k aktivnímu trávení volného času

•    umožnit a podporovat výuku venku

•    dbát na soustavný estetický vnitřní prostor školy a okolí

•    vzbuzovat zájem o přírodu, ekologické chování

•    obnovovat výukové programy a učební pomůcky dle finančních možností

 

 

 Málotřídní školy mají svá specifika. Škola v obci neplní pouze funkci vzdělávací, ale většinou i kulturní.

 Za kladné stránky  považuji:

•     bezpečné a podnětné prostředí školy

•     vzájemná propojenost  mezi ročníky

•     větší samostatnost dětí

•     osobnější vztahy mezi žáky i dospělými

•     nižší počet dětí ve třídách

•     možnost individuálního přístupu

•     pozitivní klima školy

•     užší spolupráce školy s rodiči

•     zájmové vzdělávání - činnost školní družiny a zájmových kroužků

•     školní akce a miniprojekty pro děti

•     vzájemná propojenost ZŠ a MŠ (přechod dětí do 1. třídy probíhá bez stresových faktorů)

•     spolupráce s obcí

•     využití blízké okolní přírody při spojení teorie výuky s praxí

 

 Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a v ředitelně školy. 

 

                                                                  vypracovala: Mgr. Alena Kratochvílová

Den Země

ZŠ a MŠ, Dlouhá Ves  107, 342 01 Dlouhá Ves  * Tel.: 378 774 230, 727 856 995 * reditel@zsdlouhaves.cz   *    info@zsdlouhaves.cz * © K. Švelch

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now